תפוסת מועדון פיסיקה
סמסטר ב תשע"ב

הדגבאיום/שעה

08:00-09:00

26/01/2012 מיכאל לובלינסקי

29/03/2012
9-12
מרכז אילן רמון, ויקטור מלמוד
סמינר תלמידיםNLD
יאיר זרמי
פיסיקה 3
יגאל מאיר

09:00-10:00

08/02/2012
בחינה,
יונתן ברמן

10:00-11:00

סמינר נושאי מחקרסמינר במצב מעובה

11:00-12:00

מצב מוצק 3

12:00-13:00

קב' אסטרופיסיקה אורי קשת

13:00-14:00

סמינר בחלקיקיםתורת שדות
מיכאל לובלינסקי

14:00-15:00

01/02/2012 בחינה, בן ילין
קוונטים 3
סמינר בלייזרים

15:00-16:00

16:00-17:00

26/01/2012 אמיר ארזמצב מוצק 3

17:00-18:00

חלקיקים 1

18:00-19:00

20:00-22:00