בחינות ומניעות חמורות

הערכת השגים

על המורה להעריך את רמת לימודיו של הסטודנט, והבחינה הינה אחד האמצעים להשגת מטרה זו, ואולם אין חובה על המורה לקיים בחינה עם סיום המקצוע. במידה והיו נכשלים במקצוע, תהיה חובת המורה לקיים בחינת מועד ב' אף אם לא התקיימה בחינה סמסטריאלית.

מורה אחראי למקצוע

בכל מקצוע הניתן על ידי יותר ממורה אחד, ימונה אחד המורים במחלקה כאחראי למקצוע. מלבד תפקידו כאחראי להוראת המקצוע, יהיה מורה זה אחראי לבחינה ולציונים במקצוע.
 

מועדי בחינות

בתום כל סמסטר של מסלול הלימודים הרגיל תערכנה בחינות לפי הפרוט הבא:

בחינות מועד א' – במשך שלושה שבועות ראשונים של חופשת הסמסטר (שבועות 1,2,3,).

בחינות מועד ב' – במשך שבועיים עוקבים בסמסטר א' (שבועות 4,5). ושלושה שבועות בסמסטר ב'   (4,5,6).

השתתפות בבחינות

בבחינה הסופית במקצוע רשאים להשתתף סטודנטים שהמקצוע הנדון כלול בתכנית לימודיהם המאושרת, אלא אם כן לא מלאו את הדרישות האחרות של המקצוע כפי שנקבעו ע"י המורה האחראי. סטודנט שניגש לבחינה מבלי שהיה זכאי לכך-ציונו לא יוכר.

סטודנטים הרשומים לשנת הלימודים האקדמית ואשר הסדירו תשלום שכ"ל כנדרש יקבלו כרטיס נבחן ממדור חשבונות סטודנטים.

כרטיס נבחן מקנה זכות כניסה לאולם הבחינות, אולם אין בו על-מנת לאשר זכאות של הסטודנט להשתתף בבחינה באותו מקצוע.

סטודנט שאינו רשום לשנת הלימודים, יוכל להבחן רק לאחר שיהיה בידו כרטיס נבחן שיימסר לו על-ידי מדור חשבונות סטודנטים, תמורת תשלום דמי בחינות והצגת אישור מתאים מטעם מזכירות הפקולטה.

לוח הבחינות, חדרי הבחינות, סדרי הישיבה בבחינות וחלוקת הסטודנטים בין החדרים ייקבעו על-ידי מדור בחינות, לקראת עונת הבחינות.
 

מניעה חמורה

סטודנט שנמנעה ממנו האפשרות לגשת לבחינות סמסטר, או שלא השתתף במספר מעבדות או/ו תרגילים העולה על המותר, מסיבה המוכרת כמניעה חמורה: שרות מילואים, לידה, אשפוז בביה"ח, בעיות אישיות קשות (באישור דיקן הסטודנטים), או קיום שתי בחינות באותו יום, חייב להצדיק העדרותו לפני הבחינה או לפני סיום המעבדות והתרגילים אצל מורה המקצוע.

 סטודנטית אשר ילדה, רשאית להעדר מבחינות לתקופה של עד 3 חודשים מיום הלידה, ותהיה זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בתקופה הנ"ל, במועדי הבחינות המקובלים (מועד ב'/מועד מיוחד). השתתפות בתחרות ספורט חשובה, המתקיימת ביום הבחינה או בערב הבחינה, תחשב כמניעה חמורה, וזאת באישור מנהל היחידה לחינוך גופני.

הערה: אם מתקיימות שתי בחינות באותו יום, נדרש הסטודנט לגשת לבחינה במקצוע החובה, ולהבחן במקצוע הבחירה במועד ב'.
 

"לא השלים" (800)

סטודנט שלמד באופן סדיר במשך הסמסטר, כלומר הגיש תרגילים, דו"חות מעבדה, השתתף בבחנים וכו' אך נעדר מהבחינה הסופית או מחלק מהמעבדות והתרגילים בשל "מניעה חמורה" יקבל ציון "לא השלים" (800). ציון זה אינו משפיע על ממוצע הציונים המשוקלל.

סטודנט שקיבל ציון "לא השלים" במקצוע\מעבדה (כתוצאה ממניעה חמורה) בסמסטר סתיו חייב להשלים את המקצוע/מעבדה ולקבל בו ציון עד תום סמסטר האביב. אם לא יגיע הציון תוך הזמן הנקוב ייהפך ה"לא השלים" אוטומטית ל-0, ולאחר מכן לא יוכל הסטודנט להשלים ציונו. במקרה כזה, כדי לקבל ציון במקצוע/מעבדה הנ"ל, יהיה על הסטודנט להרשם וללמוד את המקצוע מחדש.

סטודנט שקיבל ציון "לא השלים" בסמסטר האביב חייב להשלים את המקצוע/מעבדה עד תום הקייץ. אם לא יגיע הציון תוך הזמן הנקוב, ייהפך ה"לא השלים" אוטומטית ל-0. לאחר מכן לא יוכל הסטודנט להשלים ציונו. במקרה כזה, כדי לקבל ציון במקצוע/מעבדה הנ"ל, יהיה על הסטודנט להרשם וללמוד את המקצוע מחדש. 

"לא השתתף" (700)

סטודנט שהעדרותו מהבחינה או מהמעבדות אינה בשל "מניעה חמורה" יקבל ציון "לא השתתף",

שפרושו המעשי כשלון עם ציון אפס. במקרים בהם לא הצדיק הסטודנט את ההעדרות בזמן, שלא באשמתו, יהיה עליו לפנות למורה מייד עם חזרתו ללימודים. על סמך אישור מהמחלקה המעיד על העדרות מוצדקת של הסטודנט (טופס שצ\4), יעביר המורה תיקון ציון מ"לא השתתף" ל"לא השלים".

ציון "לא השתתף" ינתן גם במקרה שהסטודנט היה רשום למקצוע, אך לא השתתף בו במשך הסמסטר, ולא דאג לבטלו מתכנית לימודיו בתקופת השינויים.
 

מועד ב'

לבחינות מועד ב' זכאי לגשת כל סטודנט הרשום לקורס, בכפוף לתקנה של מס' הפעמים בהם רשאי סטודנט להבחן.

מועד מיוחד

בחינה זו מיועדת לסטודנט אשר לא השתתף במועדים הרגילים של הבחינה (מועד א' ו/או מועד ב') בשל מניעה חמורה. על מנת להיות זכאי למועד מיוחד חייב הסטודנט להבחן באחד משני המועדים הרגילים של הבחינה. סטודנט אשר נבחן בשני המועדים הרגילים (מועדי א', ו-ב') אינו זכאי למועד מיוחד.

על הסטודנט להגיש באמצעות טופס שצ/5 בקשה למועד מיוחד תוך פרוט נימוקיו. הבקשה טעונה אישור יו"ר ועדת הוראה של המחלקה. במקרה שקיימת חריגה מהסיבות המפורטות בתנאי מניעה חמורה, נדרשת בנוסף גם המלצת מורה המקצוע. הבחינה במועד המיוחד נחשבת במנין החזרות המותרות על המקצוע, והיא מיועדת אך ורק לסטודנטים שהשתתפו במקצוע באופן סדיר. סטודנט שאושר לו מועד מיוחד נדרש להרשם לבחינה במזכירות המחלקה, במועדים שיפורסמו. סטודנט שאושר לו מועד מיוחד ואשר נרשם לבחינה ולא הודיע על ביטול הרשמתו במועד יקבל ציון 700 על כל המשתמע מכך.  בקשות למועד מיוחד במקצועות הנלמדים בסמסטר א' יש להגיש לא יאוחר מהמועדים שיפורסמו. בקשות למועד מיוחד במקצועות הנלמדים בסמסטר ב' ניתן להגיש עד סוף יולי. בקשות למועד מיוחד במקצועות הנלמדים בקיץ ניתן להגיש עד אמצע נובמבר.
 

ציון אחרון קובע

סטודנט שנבחן במקצוע מסויים פעם נוספת (אם בשל כשלון קודם ואם כנסיון לשפר ציון), הציון האחרון שינתן על ידי המורה הוא הקובע ומבטל בכך כל ציון קודם.