Asaf Pesah's Personal Information

My photo

Asaf Pesah

graduated

email: pesah@bgu.ac.il
Homepage: http://physics.bgu.ac.il/~pesah/index.htm

Phone (Work): 64-72120

PhD Information

Advisor: R.Shuker