Aviv Kahana's Personal Information

My photo

Aviv Kahana

graduated

email: akahana@bgu.ac.il
Homepage: https://physweb.bgu.ac.il/~akahana/

Phone (Work): 79076

PhD Information

Advisor: M.Feingold