Ex. 1

1.
א. מהי שנת אור ?

פתרון: המרחק שהאור עובר במשך שנה
D = v \times t = 3 \times 10^{10}_{cm/sec} \times (3600 \times 24 \times 365)_{sec} = 9.46 \times 10^{17} _{cm}
ב. כמה זמן לוקח לאור להגיע אל כדור הארץ מהשמש ?

t = \frac{1 A.U.}{C} = \frac{1.5 \times 10^{13}_{cm}}{3 \times 10^{10}_{cm/s}}=500_{s}=8.3_{min}

2.
א. PARSEC הוא יחידת אורך המוגדרת על ידי פרלקסה של שניית קשת אחת, מהו מרחק זה בס"מ ? ומהו בשנות אור ?
D = \frac{1 A.U.}{\frac{\pi}{3600 \times 180}} = 3.086 \times 10^{18} _{cm}= 3.26 _{ly}
3.
הנך עומד על חוף הים, וספינה  עם תורן בגובה 25 מטר מפליגה לאופק. עד איזה מרחק ניתן יהיה לראותה ?
פתרון: המרחק שהאור עובר במשך שנה
r^2+x^2=(r+d)^2 => x=\sqrt{(6.4 \times 10^8 + 250)^2-(6.4 \times 10^8)^2}=5.6 \times 10^5_{cm}=56km

4.
חשב את רדיוס כדוה"א בשיטת "שמש הצהריים"    Noon Sun
(על פי הנתונים שהוצגו בכיתה)5.
מהוא המרחק אל כוכב המבצע פרלקסה של חצי מעלת קשת?
א. במבט מכדוה"א
D = \frac{1 A.U.}{\frac{0.5 \pi}{3600 \times 180} = 6.18 \times 10^{18} _{cm}}=2pc
ב. במבט מלווין המקיף את השמש ברדיוס כפול מרדיוס הסיבוב של כדוה"א.
D = \frac{2 A.U.}{\frac{0.5 \pi}{3600 \times 180}} =1.23 \times 10^{19} _{cm}}=4pc
6.
עבור צביר בזווית של חצי רדיאן (בערך 28.5 מעלות) שקטן באחוז אחד לשנה.
המהירות הרדיאלית שלו היא 30 קילומטר לשנייה. מה המרחק אל הצביר?
[פתרון מצורף]