Ex. 2

1.
מהי הרזולוציה הזויתית המקסימלית עבור מערכת טלסקופ רדיו הקולטת תדר L ומורכבת משני צלחות המרוחקות מרחק d בינהן, כמתואר באיור הנ"ל:2. עבור התרגיל הקודם, הראה את הקשר לעיקרון אי הוודאות של איזנברג.

3.
פתח ביטוי  עבור הספקטרום של גוף בטמפרטורה T (רמז: משוואת פלנק)
צייר את הגרף המתקבל באופן איכותי (עצמה כפונקציה של תדירות)


4.
חשב את תדירות הסיבוב / ויברציה  (O-H) ועירור אלקטרוני של מולקולת מים. (כלומר התדירויות בהן היא תבלע אנרגיה)

5.
חשב את אנרגיית רידברג (RYDBERG) מתוך עיקרון אי הוודאות (היעזר בקשר )