This is an example for an exercises page. It has been created by the following code:

<?php include("/PUBLIC/PhysWebSite/COURSES/PHYSICS_ExercisesPool/IncludeEx.php"); ?>
<?php IncludeEx("01_Math_intro/e_01_2_003.html"); ?>
<?php IncludeEx("10_Newton/e_10_2_005.html "); ?>
<?php IncludeEx("13_Energy_momentum/e_13_2_016.html"); ?>
<?php IncludeEx("13_Energy_momentum/e_13_2_018.html"); ?>
<?php IncludeEx("13_Energy_momentum/e_13_2_019.html"); ?>01_Math_intro/e_01_2_003.html

אינטגרלים

פתור/י את האינטגרלים הבאים:


10_Newton/e_10_2_005.html

החלקה על מישור משופע

גוף הנמצא על פני מישור משופע בזווית α נהדף במהירות אופקית התחלתית V0. מקדם החיכוך הקינטי בין הגוף לבין המישור הואהמישור נבנה כך ש-
  1. מה יהיו רכיבי התאוצה בכיוונים x ו- y, כשכיוון המהירות יצור זווית θ עם כיוון ציר ה-x?
  2. מה יהיה רכיב התאוצה המשיקית כפונקציה של θ ?
  3. מהי המהירות כפונקציה של θ, ומהי המהירות כאשר


13_Energy_momentum/e_13_2_016.html

גוף על קפיץ מתפרק

נתונים שני גופים כמתואר באיור. ברגע מסוים מתרחש פיצוץ בין שניהם וגוף m1 ניתז לכיוון ימין במהירות v1.
  1. מה היא מהירותו המרבית של גוף m2? באיזו מיקום?
  2. מה היא משרעת התנועה?
  3. מה הוא ההעתק כפונקציה של הזמן?13_Energy_momentum/e_13_2_018.html

תנועת קרונות בגשם

ביום גשם משלחים שני קרונות זהים במהירות התחלתית שווה. בקרון האחד מצטברים מי הגשם בקצב קבוע, ובקרון השני ישנו חור המאפשר למי הגשם לזרום החוצה בניצב לכיוון התנועה. החיכוך בין הקרון והמסילה זניח.
  1. רשום ביטוי למהירות כל קרון כפונקציה של הזמן.
  2. איזה קרון יגיע למרחק גדול יותר עד עצירתו הסופית?13_Energy_momentum/e_13_2_019.html

ביקוע

ביקוע גרעיני, תהליך המספק אנרגיה בתחנות כוח גרעיניות, מתרחש כאשר גרעין כבד מתבקע לשני גרעינים קטנים יותר. ריאקציה אחת כזו מתרחשת כאשר נויטרון מתנגש בגרעין של U235 ומפצל אותו לגרעין Ba141 ולגרעין Kr92. בריאקציה זו מתפצלים ונתזים גם שני נויטרונים נוספים מגרעין ה- U235 המקורי. איור א' מתאר את המצב לפני ההתנגשות. לאחר ההתנגשות נע גרעין ה- Ba141 בכיוון z+, וגרעין -הKr92 בכיוון z-. שלושת הנויטרונים נעים במישור xy כמתואר באיור ב'. נתון כי מהירותו ההתחלתית של הנויטרון היא 4 מיליון מ/שנ', ומהירותו הסופית 2 מיליון מ/שנ'. מה הן מהירויות שני הנויטרונים האחרים? ומה ניתן לומר על מהירויות גרעיני ה- Ba141 וה- Kr92?