Franck – Herz

השפופרת בניסוי Franck – Herz מכילה גז בעל רמת אלקטרונים 6 eV
ו-8 eV מעל רמת היסוד. אלקטרונים המואצים במתח V0 על פני טווח L יכולים למסור את האנרגיה הקינטית שלהם לגז כך שהאלקטרונים של הגז הנמצאים ברמת היסוד מעוררים לרמות הנ" ל. אנרגיית הערור נפלטת בצורת קרינה.
א) באיזה מתחים בטווח  0<V_0<20V תהיה נפילה חדה של הזרם? שרטט/יסכמאטיתאת הזרם כתלות במתח V0 בטווח זה.
ב) עבור מתח של V_0=15V, באיזה מרחק מהקתודה יהיו המישורים הקורנים? בטא/י את תשובתך באחוזים מ-L.