אופרטור הרמיטי

נאמר כי אופרטור הוא הצמוד ההרמיטי של אם מתקיים כי .
הוכח כי