שלושה מיתרים

שלושה מיתרים חצי אינסופיים נמצאים במישור x-y ומחוברים זה לזה כבציור. נתון כי מתיחות המיתר שלאורך ציר x היא T_1. צפיפות שלושת המיתרים היא \rho. מקור בעל תדירות \omega ואמפליטודה A מתנדנד הרמונית ב-x=-\infty בכיוון z.
  1. חשב את מקדם ההחזרה ואת מקדמי ההעברה למיתרים 2 ו-3. בדוק את תשובתך במקרים \theta = 0 ו-\theta = \pi/2.
  2. מהי הזווית 0<\theta < \pi/2 שעבורה מקדמי ההעברה מקסימליים?
  3. מה היה שונה בפתרון (אם בכלל) אם תנודות המקור היו בכיוון y?