תנודות רוחביות של קפיצים

נתונים 4 קפיצים בעלי קבוע k, אורך המנוחה x0 המחוברים ל-3 מסות m. כל מסה מחוברת לשני קפיצים המתוחים מרחק אופקי a.
הקפיצים מחוברים בקצותיהם לטבעות חסרות מסה וחסרות חיכוך. תנועת המסות היא רק בכיוון האנכי.


  1. הראה כי בקירוב בו x0 , a גדולים מהתארכות הקפיץ בכיוון האנכי, המתיחות בקפיצים שווה ופועלת בכיוון האנכי בלבד.
  2. מהם התדירויות העצמיות ואופני התנודה? הסבר את התוצאות.