זרם העתקה

קבל בעל לוחות עגולים ששטחם A מחובר למקור מתח V, המרחק בין הלוחות d. מקרבים את שני הלוחות זה לקראת זה במהירות קבועה u.
  1. מהו השדה המגנטי בין הלוחות?
  2. מהו השדה המגנטי בין הלוחות אם הקבל מנותק אך טעון?