כוח על זרם בשדה מגנטי

חשבו את הכוח הפועל על חלק התיל המקופל בין הקצוות a וb  כאשר
התיל נושא זרם I ונמצא בתוך שדה מגנטי אחיד שגודלו B בכיוון y. 
נתון כי המרחק לאורך ציר x בין a לb  הוא D.