זרם

נתון המעגל החשמלי הבא:


לשלושת הנגדים אותה התנגדות. המטען על הקבל הןא אפס. ברגע   סוגרים את המפסק  .

א. מהו המטען על הקבל לאחר זמן רב?
ב. מהו המטען על הקבל כפונקציה של הזמן?