זרם והתנגדות

נתונים שני גלילים קואקסיאליים בעלי רדיוסים R1, R2  ואורך L. התווך בין שני הגלילים הוא בעל התנגדות סגולית  \rho . מהי התנגדות המערכת עבור זרם הזורם מהגליל הפנימי אל עבר החיצוני בכיוון הרדיאלי?