מוליכות

נגד עשוי מגליל בעל רדיוס R2 וגובה h ובאמצעיתו קדח בעל רדיוס R1. הגליל עשוי מחומר בעל התנגדות סגולית אחידה \rho.
  1. אם זורם בגליל זרם אחיד ומעגלי I (ראה/י שרטוט), מהי התנגדות הנגד?
  2. מחברים את הנגד למקור מתח V (ראה/י שרטוט). מהו זרם דרך מקור המתח?