Electric Potential

כדור מבודד בעל התפלגות אחידה עם רדיוס R ומטען Q נמצא במרחק 2R ממשטח אינסופי עם צפיפות מטען אחידה s
1) מהו השדה החשמלי לאורך הציר שעובר דרך מרכז הכדור ומאונך למשטח?
2) מצא את הפרש הפוטנצילים בין מרכז הכדור לנקודה שבה הציר חותך את המשטח