מומנט דיפול - כדור מקוטב

שני כדורים ברדיוס r_0 טעונים באופן אחיד במטענים q ו- q-. מרכזיהם של הכדורים מוזזים אחד ביחס לשני בוקטור \vec d כך ש- d\ll r_0.
  1. מהו השדה החשמלי בכל המרחב?
  2. מהו פילוג המטען על שפת הכדור?
נתון כדור דיאלקטרי (קבוע דיאלקטרי \epsilon ) בשדה חשמלי חיצוני קבוע \vec E_0. מהו השדה השדה החשמלי בתוך הכדור?