חוק גאוס

חשבו את השדה החשמלי שיוצרים ארבעה לוחות אינסופיים המקבילים למישור xy וחותכים את ציר z בערכים:
 z=d, z=2d, z=3d, z=4d בהתאמה וטעונים אחיד σ, 2σ, -2σ, σ- בהתאמה.