שטף

קוביה בעלת צלע 0.1m בניה מחומר לא מוליך וטעונה בצפיפות מטען נפחית ρ=+1000 cl/m3 .
מצא את השטף הכולל דרך דפנות קוביה שנמצאת  בשדה אחיד שעוצמתו  Ex=100N/Cl .
1