שדה חשמלי

א) נתונים שני מישורים אינסופיים טעונים בצפיפות אחידה +σ
ו-σ בעזרת חוק גאוס חשב/י את השדה החשמלי באיזורים a b c
pic
ב) חזור/י על שאלה א' כאשר המישור העליון טעונ בצפיפות מטען
אחידה +σ והתחתון +2σ.