Electric Field

נתון תיל אינסופי הטעון בצפיפות מטען , הנמצא במרכזה של קליפה גלילית ברדיוס ובעלת צפיפות מטען אחידה . מהו השדה החשמלי בכל המרחב?