Oscillations

דיסקה מסתובבת סביב צירה במהירות זוויתית \omega כמתואר בשרטוט
לדיסקה מחוברת מסה m באמצעות קפיץ בעל קבוע k.
המסה יכולה לנוע לאורך הקוטר.
כאשר הדיסקה לא מסתובבת המסה נמצאת במרכז.
מצא תדירות של תנודות קטנות