שתי מסות ומישור משופע 

נתונה המערכת הבאה:

א. בהנחה שאין חיכוך, מה מהירות המסות לאחר שהן זזומטרים?
ב. מה מהירות המסות לאחר שהן זזומטרים, בהנחה שיש חיכוך קינטי, ומקדם החיכוך הוא  ?