שני גופים וחיכוך.

גוף שמסתו \alpha = 20^ \circ , מונח על גבי גוף שני שמסתו \alpha = 20^ \circ,  (ראה שרטוט). מקדם החיכוך הסטטי בין שני הגופים הוא: \alpha = 20^ \circ , ומקדם החיכוך הקינטים הוא:\alpha = 20^ \circ . בין הגוף התחתון לשולחן, אין חיכוך.


א. מהו הכוח המקסימלי, שניתן להפעיל על הגוף העליון, כך שהמערכת תחליק, אך שני הגופים ישארו צמודים?
ב. מהו הכוח המקסימלי, שניתן להפעיל על הגוף התחתון,  כך שהמערכת תחליק, אך שני הגופים ישארו צמודים?
ג. מהי תאוצת המערכת כאשר מופעלים הכוחות המקסימליים, שחישבת בסעיפים א' ו ב'.
ד. כעת נחזור לסעיפים א' וב' ונפעיל כוח גדול מהכוח המקסימלי שחשבת בסעיפים אלו. מהי כעת, תאוצת הגופים?