תנועה יחסית

קרונית נעה בתאוצה קבועה a. מסה M הקשורה בחוט לגג הפנימי של הקרונית יוצרת זווית של עם האנך. בטא את  באמצעות M a ו g .