קינמטיקה

חלקיק " משוגע" נע לאורך ציר x על פי הביטוי: x=6+2t+5t^2
א. מצא/י את תאוצתו של הגוף?
ב. מהי מהירותו ההתחלתית (ב- t=0) של הגוף, ומהו מיקומו ההתחלתי?
ג. מצא/י ביטוי כללי למהירותו של הגוף כתלות בזמן t.
ד. מהי מהירותו בזמן t = 4 [sec] ?
ה. גוף אחר, לא פחות משוגע, מאיץ לאורך הציר על פי הביטוי: a=3t+2. מצא/י ביטוי להעתק הגוף x(t) כאשר v(t = 0) = 1 m/sec וכן x(t = 0) = 5 m .