תנועה מעגלית

חלקיק מוגבל לנוע על מעגל ברדיוס R.
נתון שגודל המהירות של החלקיק x(t)
מצאו את משוואת המיקום של החלקיק.