תרגיל


נתונים הוקטורים ו V_2=(1,-2,-1). חשב את
א.
ב.
ג.