מעגל RL מקבילי

נתון המעגל המצויר בו מקור מתח חילופין בעל תדירות זויתית R, ואמפליטודה R.
המקור מחובר באופן מקבילי לנגד R ולמשרן L.
מצאו את זוית המופע ואת העקבה של המעגל.

Fig