הספק במעגלי זרם חילופין

למקור מתח אפקטיבי V ותדר f, מחוברים בטור נגד עם התנגדות R וקבל עם קיבול C .

א. מהו הזרם האפקטיבי במעגל?

ב. מהי זוית הפאזה בין המתח והזרם במעגל?

ג. מה ההספק של מקור המתח?

ד. איזה סליל יש להוסיף בטור למעגל כדי לשפר את ההספק למקסימום? מהו הספק מקסימלי זה?