מעגל RLC

נתון מעגל RLC בו  L=24.8 mH, a^b \frac{\partial p}{\partial x}  ו-  a^b \frac{\partial p}{\partial x}. בזמן t=0 הזרם במעגל הוא a^b \frac{\partial p}{\partial x}, המטען על הקבל הוא  a^b \frac{\partial p}{\partial x} וכמו"כ ידוע כי הקבל נמצא בטעינה.
א) מהו המטען המקסימלי על הקבל?
ב) מהו הזרם המקסימלי והמינימלי (השלילי ביותר)?
ג) מהי הפאזה φ ?
ד) איך היו משתנות תשובותיך אילו היה ידוע כי הקבל נמצא בפריקה ב-t=0 ?