זרם חילופין

נתון מעגל LC בו L=39.1\, mH, C=52.3\, \mu F בזמן הזרם במעגל הוא I0=5.85 mA , המטען על הקבל הוא q0=32.3 muC וכמו"כ ידוע כי הקבל נמצא בטעינה.
א) מהי הפאזה φ ?
ב) מהו המטען המקסימלי על הקבל?
ג) מהו הזרם המקסימלי והמינימלי?
ד) איך היו משתנות תשובותיך אילו היה ידוע כי הקבל נמצא בפריקה ב-t=0 ?