תנע זוויתי

הגופים R R מחוברים על ידי מוט קשיח וחסר מסה באורך R,
ומסתובבים סביב מרכז המסה במהירות זוויתית R. הגוף R מתקרב
אל המערכת במהירות R בזוית R, ביחס לכיוון החיובי של ציר הR.
הגוף R מתקרב לגוף R ונדבק אליו ברגע שהמוט מקביל לציר R.
א. מה מהירות מרכז המסה של המערכת כולה?
ב. מהי המהירות הזוויתית לאחר ההתנגשות?
ג. מהו השינוי הכללי באנרגיה של המערכת
n