חשב את מומנט ההתמד של גליל אחיד סביב ציר העובר במרכז הגליל
 
חשב את מומנט ההתמד של הצורה באיור דרך ציר העובר במרכז המסה ומקביל לציר הגליל.
רדיוס הגליל הוא R ורדיוס הקדח R/2. אורך הגליל L. נתון כי הצפיפות אחידה.
figure