03/05/2018

Class Exercise 8 - Potential energy and conservation of energy

שאלה 1    עבודה תחת השפעת כוח כובד וחיכוך
< 1_4209>


מסה מקבלת מהירות התחלתית של במרחק 0.1 מטר מקפיץ
בעל קבוע קפיץ של
א. מה מקסימום ההתכווצות של הקפיץ כאשר המשטח חלק?
ב. כאשר מקדם החיכוך הקינטי ?


שאלה 2    פוטנציאל חד מימדי
< 1_4211>


חלקיק במסה m נע תחת השפעת פוטנציאל מהצורה
 

א) שרטטו גרף של הפוטנציאל כפונקציה של x
ב) מצאו את הכח הפועל על החלקיק,
שרטטו גרף של הכח כפונקציה של x
ג) מצאו את נקודות שיווי המשקל, האם הם יציבות?
ד)תארו את תנועת החלקיק במקרים הבאים:
1) האנרגיה הכוללת היא 2J והחלקיק נמצא בראשית.
2) האנרגיה הכוללת היא 5J והחלקיק נמצא בראשית.
3
) האנרגיה הכוללת היא 1J והחלקיק נמצא במרחק 3 מטר מהראשית.