13/08/2018

Class Exercise 3 - Motion in 2D and 3D

שאלה 1    זריקת כדור
< 1_2200>

כדור לעבר קיר

את/ה זורק/ת כדור במהירות 25.3[m/sec] בזוית של 42 מעלות מעל האופק לכיוון קיר כמתואר באיורהקיר נמצא במרחק 21.8[m] מנקודת הזריקה.

  1. 1. כמה זמן נמצא הכדור באוויר בטרם הוא פוגע בקיר?
  2. 2. כמה גבוה מעל נקודת הזריקה יפגע הכדור בקיר?
  3. 3. מהו וקטור מהירות הכדור ברגע הפגיעה בקיר?
  4. 4. האם הכדור עבר את נקודת שיא הגובה ברגע הפגיעה?

 
שאלה 2    תנועה ב3 מימדים
< 1_2207>

מיקום של חלקיק נתון ע" י וקטור המקום: \vec r(t)=t^2\hat x -3t\hat y+(2+3t-4.9t^2)\hat z
א. מצא/י את מהירות החלקיק כתלות בזמן. מהי המהירות ההתחלתית ?
ב. מצא/י את תאוצת החלקיק כתלות בזמן.
ג. מה ערכם של |\vec \nu| ו |\vec a| בזמן t=0?