18/03/2018

Class Exercise 3 - Motion in 2D and 3D

שאלה 1    תנועה ב3 מימדים
< 1_2207>

מיקום של חלקיק נתון ע" י וקטור המקום: \vec r(t)=t^2\hat x -3t\hat y+(2+3t-4.9t^2)\hat z
א. מצא/י את מהירות החלקיק כתלות בזמן. מהי המהירות ההתחלתית ?
ב. מצא/י את תאוצת החלקיק כתלות בזמן.
ג. מה ערכם של |\vec \nu| ו |\vec a| בזמן t=0?

שאלה 2    זריקת כדור
< 1_2200>

כדור לעבר קיר

את/ה זורק/ת כדור במהירות 25.3[m/sec] בזוית של 42 מעלות מעל האופק לכיוון קיר כמתואר באיורהקיר נמצא במרחק 21.8[m] מנקודת הזריקה.

  1. 1. כמה זמן נמצא הכדור באוויר בטרם הוא פוגע בקיר?
  2. 2. כמה גבוה מעל נקודת הזריקה יפגע הכדור בקיר?
  3. 3. מהו וקטור מהירות הכדור ברגע הפגיעה בקיר?
  4. 4. האם הכדור עבר את נקודת שיא הגובה ברגע הפגיעה?

 
שאלה 3    פגיעה במטרה נופלת
< 1_2226>

גוף נופל בנפילה חופשית ממנוחה מנקודה בגובה  H . ברגע שהגוף מתחיל ליפול נזרק גוף שני מהקרקע .
שני הגופים מתנגשים בגובה h מעל הקרקע , כאשר נתון כי המרחק האופקי ההתחלתי בין הגופים הוא L .
א. באיזו זווית מעל האופק נזרק הגוף השני ?
ב. באיזו מהירות נזרק הגוף השני ?
ג. מהי מהירותו של הגוף השני ביחס לגוף הראשון ברגע הפגיעה ? (אין צורך לפתור עבור פיסיקה 1ב')