14/03/2018

Class Exercise 3 - Motion in 2D & 3D

שאלה 1    זריקת כדור
< 1_2200>

כדור לעבר קיר

את/ה זורק/ת כדור במהירות 25.3[m/sec] בזוית של 42 מעלות מעל האופק לכיוון קיר כמתואר באיורהקיר נמצא במרחק 21.8[m] מנקודת הזריקה.

  1. 1. כמה זמן נמצא הכדור באוויר בטרם הוא פוגע בקיר?
  2. 2. כמה גבוה מעל נקודת הזריקה יפגע הכדור בקיר?
  3. 3. מהו וקטור מהירות הכדור ברגע הפגיעה בקיר?
  4. 4. האם הכדור עבר את נקודת שיא הגובה ברגע הפגיעה?

 
שאלה 2    תנועה ב3 מימדים
< 1_2207>

מיקום של חלקיק נתון ע" י וקטור המקום: \vec r(t)=t^2\hat x -3t\hat y+(2+3t-4.9t^2)\hat z
א. מצא/י את מהירות החלקיק כתלות בזמן. מהי המהירות ההתחלתית ?
ב. מצא/י את תאוצת החלקיק כתלות בזמן.
ג. מה ערכם של |\vec \nu| ו |\vec a| בזמן t=0?

שאלה 3    תנועה של גוף בזמן
< 1_2111>

חלקיק נע לאורך ציר z פונקצית המיקום שלו נתונה ע"י: Z(t) = 16te^ {-t}
מיקום החלקיק נתון ביחידות של מטרים
מהו מרחקו של החלקיקי מהראשית כאשר הוא נעצר? באיזה זמן זה קורה?

כדי לקבל תחושה לגבי התנועה, שרטטו אותה כפונקציה של הזמן.