06/08/2018

Class Exercise 1 - Mathematical introduction

שאלה 1    Velocity units
< 1_1102>

אצן רץ 100 מטרים בזמן של 10 שניות במהירות קבועה.

 

  1. מהי מהירותו של האצן במערכת היחידות הסטנדרטית SI ?
  2. מהי מהירותו של האצן ביחידות של קילומטר לשעה?
 

שאלה 2    מעבר מהצגה קרטזית לפולרית
< 1_1409>

א. נתון וקטור בהצגה קרטזית הצג את הוקטור בהצגה פולרית
  ב. נתון וקטור שאורכו 10 מטרים ונמצא במישור בזווית 53 לציר, מצא/י את ההצגה הקרטזית של הוקטור במרחב
  ג. חשב\י בעזרת מכפלה סקלרית את הזווית בין הוקטורים ו-
  ד. מצא\י את הנגזרת של הוקטור

שאלה 3    חיבור וחיבור וקטורים
< 1_1400>

phys1
נתונים שני ווקטורים \vec v_1=6\hat i+2\hat k וְ \vec v_2=\hat i+4\hat j+3\hat k
א.מצא/י ווקטור \vec v_3 המקיים : \vec v_1 + \vec v_2 + \vec v_3=0 .
ב.מצא/י ווקטור \vec v_4 המקיים : \vec v_1 - \vec v_2 + \vec v_4=0 .