Nimrod Sherf's Personal Information

My photo

Nimrod Sherf

MSc Student
Advisor: Dr. Uri Keshet

email: sherfnim@post.bgu.ac.il
Office: 54/319


MSc Information

Advisor: Dr. Uri Keshet