קינמטיקה

עגלה שאורכה L נעה ימינה בתאוצה קבועה a. כאשר מהירות העגלה u נזרק כדור מהקצה הימני של העגלה כלפי מעלה במהירות vo.
א. מהי המהירות המקסימלית um המותרת כך שהכדור ייפול בתוך העגלה?
ב. מהי המהירות vo המקסימלית המותרת כך שהכדור ייפול בתוך העגלה?
ג. עבור vo מקסימלי, מהי הדרך האופקית שעובר הכדור ביחס לארץ בזמן התעופה?