קינמטיקה

נתון גרף המתאר את העתקו של גוף לאורך ציר x.
א. מהי מהירותו הממוצעת ב- 9 השניות הראשונות ?
ב. מהי מהירותו הרגעית בזמן t = 3 sec ?
ג. כעבור כמה זמן חוזר הגוף לנקודת המוצא ?

ד. מהי המהירות הממוצעת בין הזמן שמצאת בסעיף ג' ל- t = 15 sec ?