1.           מיקום גוף במרחב נתון על-ידי: 

מצא את מהירותה של מערכת אשר בה מקומו של אותו גוף נתון על-ידי: