תנועה מעגלית

מסה m מונחת  בתוך חרוט בעל זוית ראש  alpha, הסובב סביב צירו במהירות זויתית קבועה omega.
מקדם החיכוך הסטטי בין המסה והחרוט הוא mu_s. אם המסה נמצאת בגובה h מקודקוד החרוט,
מהי המהירות הזויתית המקסימלית והמינימלית עבורן המסה לא תחליק במעלה או במורד החרוט?