פתרון לתרגיל בקינמטיקה

מהירות המטוס במערכת הרכב היא:
v = v_{plane} + v_{car} = 360 \frac{km}{h} + 90 \frac{km}{h} = 450 \frac{km}{h} = \frac{450\cdot 1000 m }{3600 s} = 125 \frac{m}{s}
לכן זמן נפילת הפצצה:
y = y_0- \frac{g t^2}{2}
t = \sqrt{\frac{2 (y_0-y) }{g}} = \sqrt{ \frac{2\cdot 980 m }{9.8 \frac{m}{s^2}}}=\sqrt{200}s
בזמן זה הפצצה עושה מרחק אופקי של:
x = v \cdot t = 125 \frac{m}{s} \cdot \sqrt{200}s \approx 1.8 km
שזה המרחק האופקי ההתחלתי בין המטוס לרכב על מנת להשיג פגיעה.