וקטורים

נתונים שלושה ווקטורים : \vec a=2\hat i-2\hat j -\hat k\vec b=6\hat i-3\hat j +2\hat k\vec c=4\hat i-1\hat j +3\hat k
א.חשבו את האורך של כל ווקטור.
ב.מהי הזוויתבין הווקטור \vec a + \vec b + \vec c לבין כל אחד מהווקטורים \vec a, \vec b,\vec c ?
ג.האם הווקטורים יוצרים משולש ?