e_01_1_69

. נתונים הוקטורים הבאים:

 

א.      מצא וקטור יחידה של כל אחד מהוקטורים הנ"ל.

ב.       מצא הזווית בין הוקטורים

ג.        מצא וקטור שמורכב מוקטור בגודל 3 יחידות של  ושתי יחדות של .

ד.       מהו גודלו של וקטור זה?