תרגיל


נתונים הוקטורים    ו המקיימים .
הראה כי
א.
ב.